Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Concursuri promovare cercetători

Universitatea "Ovidius" din Constanta, organizeaza concurs de promovare pe postul vacant din pozitia 2 a Statului de functii, al Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic si Genetic in Patologia Maligna, de cercetator stiintific gradul III, norma intreaga (8 ore/zi):

1 Post de cercetator stiintific III - Platforma de Biologie celulara

Conditii specifice:

 • Studii de specialitate in domeniul biologiei.
 • Doctor in stiinte;
 • Vechimea: 4 ani de activitate in cercetare-dezvoltare in specialitate; 3 ani in calitate de cercetator titular in cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta
 • Minimum 5 contributii (articole, carti, brevete de inventie) in domeniul postului in ultimii 5 ani, lucrarile stiintifice trebuie sa fie publicate in extenso, in reviste de specialitate/volume de conferinta cu ISSN respective ISBN, minim 3 trebuie sa fie indexate intr-o baza de date internationala, de referinta pentru domeniul postului.

Conditii generale:

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaște limba romana, scris și vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

 • Opis;
 • Dosar
 • Cerere de inscriere la examenul de promovare in cariera de cercetare (Anexa 4), insotita de declaratia pe proprie raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar (Anexa 5);
 • Declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea conditiilor de examen, a standardelor minimale si/sau dupa caz a standardelor stabilite la nivelul universitatii, pentru postul destinat promovarii (Anexa 6)
 • Actul de identitate - copie simpla;
 • Certificat de nastere/casatorie - copie simpla;
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrarilor publicate;
 • 5 publicatii stiintifice relevante in specialitate;
 • Propunerea de dezvoltare a carierei de cercetator;
 • Diplome de studii - copie simpla;
 • Diploma de doctor in stiinte - legalizata;
 • Rezumatul tezei de doctorat in limba romana si limba engleza
 • Alte acte care atesta efectuarea unor specializari in domeniul postului - copie simpla;
 • Adeverinte (in original) care sa ateste vechimea in munca si in specialitate sau copia carnetului de munca, dupa caz;
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit condamnari.

Actele prevazute mai sus se prezinta si in original, in vederea certificarii pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.

Concursul va consta in:

 • Analiza dosarelor de concurs;
 • Interviu - proba orala - prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetator.

CALENDAR CONCURS

 • 21.01.2022 - Publicarea anuntului;
 • 25.01.2022-24.02.2022 Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor.
 • 25.02.2022 - Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor.
 • 28.02.2022 - Depunerea contestatiilor privind nerespectarea procedurilor privind selectia dosarelor de concurs.
 • 01.03.2022- Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor privind contestable la selectia dosarelor de concurs.
 • Proba orala si interviu: 02.03.2022
 • 03.03.2022 - Afisarea rezultatelor - proba orala/interviu
 • 04.03.2022 - Depunerea contestatiilor privind nerespectarea procedurilor legate de concurs.
 • 08.03.2022 - Afisarea rezultatelor privind contestatiile si rezultatele finale

Probele sunt eliminatorii, nota minima obtinuta la fiecare proba este 7, media notelor obtinute in urma sustinerii probelor trebuie sa fie minim 8.

Dosarele de concurs se depun la Directia Resurse Umane si Salarizare - Serviciul Personal - Camin CI - camera 14.

Data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs : 24.02.2022 - ora 16

Detalii privind conditiile generale , dosarul §i bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala a institutiei noastre, CEDMOG. Relatii suplimentare la sediul Universitatii "Ovidius"din Constanta - Directia Resurse Umane si Salarizare - Biroul Personal - Camin 1 - camera 14 , B-dul Mamaia nr. 124, tel. 0241615903.

 


inapoi
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2023 Universitatea OVIDIUS - Constanta